රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට නාය යාමේ අනතුරු ඇගවීම්

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට නාය යාමේ අනතුරු ඇගවීම්

අයහපත් කාළගුණික තත්ත්වය මත ප්‍රදේශ කිහිපයකට නාය යැමේ අනතුරු ඇගවීමක් ජාතික ගොඩනැගීලි හා පර්‍යෙශන සංවිධානය නිකුත් කර තිබේ.රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කලවාන,අයගම,යන ප්‍රදේශ සදහා මෙම නාය යෑමේ නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.මෙම ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින ලෙස ජාතික ගොඩනැගීලි හා පර්‍යෙශන සංවිධානය ඉල්ලීමක් ද කරයි

Facebook Comments