ලබන වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද(09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ

ලබන වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද(09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අදාළ පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණ.
විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව 2019 වසරේ දී සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 4376ක් වන අතර අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 644ක් වෙයි.

එය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 4යි දශම එකක් බව මුදල් හා ජනධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

2014 වසරේදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 11යි දශම 5ක්ව පැවති රාජ්‍ය ආදායම ක්‍රමිකව වැඩි කරගනිමින් 2019 වසර වන විට සියයට 15යි දශම එක දක්වා වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ රජයක් විසින් ණය ගෙවීම සඳහා දැරීමට සිදුවන විශාල මුදල 2019 වර්ෂයේ දී දැරීමට සිදුවන අතර ණය සේවාකරණය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 2057ක් වෙන් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම අයවැය හිඟය පියවීම සඳහා 2019 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 1944ක් දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ණය ලබාගැනීමට ද රජය අපේක්ෂා කරන බව අයවැය විසර්ජන පනතේ ඇතුළත් වෙයි.

අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව මෙවර ද වැඩිම මුදලක් වෙන් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට වන අතර එය රුපියල් බිලියන 306ක්.

පළාත් සභාවලට ප්‍රාග්ධන හා පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 221ක් වෙන් කර ඇති අතර අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය,ධීවර හා කෘෂිකර්ම ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ගණනාවකට ගිය වසරට වඩා වැඩි මුදලක් ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස වෙන්කර ඇති බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීම හෙවත් අයවැය කතාව ලබන නොවැම්බර් මස 05 වන දින සිදුකිරීමට නියමිතයි.

Facebook Comments