අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න ආණ්ඩුවට ඕනෑකමක් නැහැ – නාමල් කියයිපොල් කතා

අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න ආණ්ඩුවට ඕනෑකමක් නැහැ – නාමල් කියයි

අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට ආණ්ඩුවට සැබෑ උවමනාවක් නොමැති බවත්, විසිවන සංශෝධනය පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස ගෙන එමෙන් ඒ බව…

අපිට ගහලා විනාශ කරලා පස්සේ අඬන්න එපා  ජනාධිපති ජනමාධ්‍යවලට අනතුරු අඟවයිපොල් කතා

අපිට ගහලා විනාශ කරලා පස්සේ අඬන්න එපා ජනාධිපති ජනමාධ්‍යවලට අනතුරු අඟවයි

තමන්ට පහර දී දුර්වල කර විනාශ කර දැනට උදා වී ඇති මාධ්‍ය නිදහස නැති කර ගැනීමට කටයුතු කර පසුව දුක්…